Állásajánlatok

A Vállalatunk a napjaink és az ország egyik meghatározó, dinamikusan fejlődő építőipari kivitelező nagyvállalata. Munkavállalóinknak izgalmas és kihívásokkal teli munkakörnyezetet kínálunk, fejlődési és kiemelkedési lehetőségekkel.

megnézem

Adatkezelési tájékoztató

ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. 
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


1.    Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei _

Név:    ZÁÉV Építőipari Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő)
Cím és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Székhely telefonszáma: +36-92/504-100
Központi email cím: info@zaev.hu
Honlap:    https://zaev.hu
Adatvédelmi elérhetőség: adatvedelem@zaev.hu

2.    Tájékoztató célja és általános rendelkezések
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeit az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation továbbiakban: GDPR) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgálta és elkötelezett, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezze.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő működése során használt személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. 

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében megteszi a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket, melyhez külső megbízható szolgáltatót vesz igénybe.

A jelen adatvédelmi tájékoztató rendszeresen felülvizsgálatra kerül, valamint módosításra, amennyiben az adatkezelések köre bővül, vagy ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A weblapon mindenkor a hatályos Adatvédelmi tájékoztató érhető el.

3.    Alkalmazott jogszabályok
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:
•    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
•    a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
•    a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
•    a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
•    a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
•    a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
•    az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

4.    Követett adatkezelési alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a)    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d)    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, valamint a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét. Az adatok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. Különleges (személyes) adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 3. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

5. Kezelt személyes adatok köre
Külső érintettek az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét a „Kezelt adatok köre tartalmazza.

6. Térfigyelő kamerák és beléptető rendszer
A biztonsági és time-lapse kamerákkal, valamint az építési területre való belépéssel kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozóan a Kamerákkal és beléptetéssel kapcsolatos adatkezelés ad tájékoztatást.

7. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
c.) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek az alább jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak:

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett természetes személy joga van:
-    az adatkezelésről tájékoztatást kérni,
-    személyes adataihoz hozzáférni (nyilvántartott adatokról másolatot kérni),
-    helyesbítést kérni,
-    töröltetni,
-    korlátozást kérni,
-    adatainak hordozható formában történő kiadását és továbbítását kérni,
-     tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke,
-    továbbá panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve a GDPR rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően. 

Az érintett a saját személyes adatának kezelése ügyében tájékoztatás kéréssel, kérelemmel vagy panaszbenyújtással élhet, valamint incidenst jelenthet be az Adatkezelő adatvédelmi elérhetőségén.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül az érintetti megkeresést felülvizsgálja és döntést hoz, melyről a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja, és amennyiben szükséges megteszi a további intézkedéseket (pl.: ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében).

Ha az érintett az Adatkezelő intézkedésével vagy meghozott döntésével nem ért egyet, akkor joga van jogorvoslatot eszközölni. Az érintett jogorvoslati igényével, panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [röviden: NAIH]
-    cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
-    postacím: 1363 Budapest Pf. 9.
-    telefon: +36 (1) 391-1400
-    fax: +36 (1) 391-1410
-    email: ugyfelszolgalat@naih.hu
-     honlap: https://www.naih.hu].